Uncategorized
Instytucje rynku pracy w polskim prawie – poznaj je!

Instytucje rynku pracy w polskim prawie – poznaj je!

Mianem instytucji rynku pracy określa się ogół podmiotów, których priorytetowym zadaniem jest realizowanie przedsięwzięć zmierzających do promocji zatrudnienia oraz przeciwdziałaniu różnym formom bezrobocia. Działają one aktywnie na polskim rynku pracy, a przybierając wieloraką postać, pozwalają one łagodzić skutki związane z bezrobociem, wspierać rozwój zasobów ludzkich oraz zwiększać mobilność na rynku pracy. Sprawdź w jaki sposób Ty sam możesz czerpać z potencjału tych instytucji!

Jakimi cechami wyróżnia się polski rynek pracy?

Rynki pracy w każdym państwie różnią się od siebie. Decydujący wpływ na ich kształt ma przede wszystkim polityka prowadzona przez władze, działania podejmowanie przez pracodawców, jak i stopień aktywności pracowników oraz bezrobotnych. W Polsce typowe jest chociażby zjawisko starzenia się ludności, które wynika z niskiego przyrostu naturalnego. Kolejną cechą jest pionowe i poziome niedopasowanie kwalifikacji pracowników do wymogów współczesnego rynku pracy. Wiele pracowników posiada nieaktualne kompetencje, z kolei inni mają umiejętności, na których wykorzystanie nie ma obecnie zapotrzebowania. Natomiast pracodawcy propagują korzystanie z tzw. elastycznych form zatrudnienia, czyli umów innych niż umowa o pracę. Warto także podkreślić, że pracowników, jak i osoby poszukujące pracy cechuje niska mobilność zawodowe wewnątrz kraju oraz niechęć do zmiany miejsca zamieszkania związanej z podjęciem zatrudnienia w nowej lokalizacji.

Jakie są podstawowe instytucje rynku pracy w Polsce?

Pierwszą z polskich instytucji rynku pracy są publiczne służby zatrudnienia, którymi są przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej, a zwłaszcza: minister właściwy ds. pracy, wojewodowie, marszałkowie województw oraz starostowie. Istotne są także ochotnicze hufce pracy, działające na rzecz młodzieży, szczególnie tej zagrożonej wykluczeniem społecznym, ze względu na brak pracy, wykształcenia i wychowania. Kolejne instytucje to agencje zatrudnienia, które zajmują się działaniami związanymi z pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym, poradnictwem zawodowym oraz pomocą w znalezieniu pracy tymczasowej. Są także instytucje szkoleniowe, dzięki którym bezrobotni mogą podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć wiedzę. Nie bez znaczenia jest także rola instytucji dialogu społecznego. Jest to nic innego jak współpraca związków zawodowych z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami zrzeszającymi bezrobotnych oraz pracodawców.

Nowe instrumenty rynku pracy – korzystaj z nich!

W 2014 roku zostały wprowadzone także dodatkowe instrumenty, które można wykorzystywać na rynku pracy. Jednym z nich są granty na telepracę, czyli środki finansowe umożliwiające wykonywanie obowiązków zawodowych spoza siedziby firmy. Drugi przykład to świadczenia aktywizacyjne, które są przeznaczane dla pracodawcy i pomagają mu zrefundować część kosztów związanych z wypłaceniem pracownikowi wynagrodzenia. Inna forma pomocy to bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy lub na zasiedlenie. To wsparcie pieniężne, dzięki któremu pracownik może poszerzyć spektrum swoich kwalifikacji, odbyć staż z gwarancją zatrudnienia, czy też otrzymać środki na podjęcie pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Dostępne są także pożyczki – m.in. na utworzenie miejsc pracy, czy też na podjęcie działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Widać więc, że istnieje wiele instytucji rynku pracy, które funkcjonują między innymi po to, aby pomóc osobom bezrobotnym w powrocie do aktywności zawodowej. Podmioty te cechują się dużą różnorodnością, dzięki czemu pracownicy, jak i pracodawcy mogą wykorzystywać je zgodnie z indywidualnymi potrzebami, aby uzyskiwać jak najlepsze efekty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *